Osobowość chorych z padaczką

Poglądy na osobowość chorych z padaczką.

Jest wiele teorii na zmianę osobowości dziecka z padaczką. Padaczka występuje we wszystkich środowiskach społecznych. Jedni opiekunowie zgłoszą się do lekarza natychmiast po zauważeniu niepokojących objawów, inni po latach. W efekcie u jednego dziecka napady mogą zostać opanowane, a u drugiego nasilać się i powodować wtórne uszkodzenia mózgu. Jedni rodzice zaakceptują dziecko chore, inni będą się go wstydzić.

Część rodziców potrafi rzeczowo pomóc swoim dzieciom, inni są bezradni. To wszystko powoduje, że współdziałanie czynników biologicznych i społecznych daje bardzo różnorodne obrazy osobowości chorych z padaczką.

Zachowania społeczne dzieci z padaczką.

Z badań wynika , że część dzieci chorych z padaczką nie jest przystosowana społecznie . Rozpowszechniony jest pogląd o tzw. charakteropatii padaczkowej
Charakteropatia ogólnie oznacza zaburzenia osobowości typu psychopatycznego wyrażające się zmianami charakterologicznymi .tabletki450.jpg

Pojęcie charakteropatii padaczkowej oznacza zmiany charakterologiczne przejawiające się w zaleganiu myśli i emocji ,nadmiernej drobiazgowości w mówieniu i działaniu , dysforią skłonnością do gniewu , agresji .

Dzieci charakteropatyczne to takie , które sprawiają duże trudności wychowawcze zbliżone do typu zachowań opisanych wyżej .

Patomechanizm charakteropatii padaczkowej nie jest do końca poznany .

Istnieje pogląd , że narastanie zaburzeń zachowania wiąże się z uszkodzeniami drgawkowymi . Istotną rolę w narastaniu zaburzeń charakteropatycznych odgrywa stosunek otoczenia do chorego .

Inteligencja chorych z padaczką .

Analiza sprawności intelektualnej wykazuje , że dzieci różnią się od zdrowych dlatego , że wśród chorych istotnie częściej występuje upośledzenie umysłowe . Lecz ani wielkość , ani kierunek różnic między inteligencją słowną a bezsłowną nie są charakterystyczne dla dzieci z rozpoznaniem padaczki .
Z badań wynika , że współistnienie z padaczką zmian psychicznych , głównie wyrażających się ubytkiem intelektualnym wiąże się z częstymi napadami , które z kolei pogarszają sprawność umysłową , bowiem skutkiem dużych napadów są drgawkowe uszkodzenia mózgu . U dzieci nawet jednorazowa seria napadów może wywołać rozległe uszkodzenie tkanki mózgowej .

Zmiany intelektualne chorych z padaczką wiążą się z procesami inercji , w niektórych przypadkach obniżają zdolność abstrahowania .

Obecna wiedza z zakresu padaczki pozwala na wydzielenie niektórych czynników stwarzających niekorzystne rokowanie dla czynności
intelektualnych . Zalicza się do nich obecność małych i dużych napadów u tego samego chorego , częste napady i seryjne występowanie .

Kocielska ( 1976 ) analizując wpływ padaczki na rozwój dzieci ,stwierdziła istnienie tzw. Procesu epileptycznego .

Wyróżniła jego stadia :
Pierwsze stadium – pojawienie się zaburzeń neurodynamicznych polegających na zmianie aktywności życiowej , zmiana pobudliwości emocjonalnej i sensorycznej , braku plastyczności zachowania , braku zdolności kontroli reakcji.

Drugie stadium – nasilenie się tych zaburzeń , wybiórcza regresja .

Trzecie stadium – charakteropatyzacja , lub zahamowanie rozwoju społecznego . Następuje spowolnienie , brak plastyczności , lepkość myślenia , skłonność do niepohamowanych reakcji .

Podsumowując badania nad inteligencją chorych z padaczką można
powiedzieć , że w miarę trwania padaczki na ogół następuje stopniowe obniżanie się wskaźnika inteligencji , jednak zwykle spadek ten jest stosunkowo niewielki i nie przekracza dolnej granicy normy .

hastagi na stronie:

#charakteropatia padaczkowa #osobowość padaczkowa #charakteropatia objawy

Related posts

Top